Diễn đàn con Trả lời mới nhất
<< < 1 > >> 
Diễn đàn Trả lời mới nhất
Tiêu hóa gan mật
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 66
Trả lời: 1
18 tháng 12 năm 2017 lúc 03:41
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 55
Trả lời: 1
18 tháng 12 năm 2017 lúc 03:41
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 67
Trả lời: 1
01 tháng 09 năm 2017 lúc 09:44
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 68
Trả lời: 1
01 tháng 09 năm 2017 lúc 09:44
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 67
Trả lời: 1
01 tháng 09 năm 2017 lúc 09:43
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 67
Trả lời: 1
01 tháng 09 năm 2017 lúc 09:43
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 78
Trả lời: 1
08 tháng 08 năm 2017 lúc 04:00
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 77
Trả lời: 1
08 tháng 08 năm 2017 lúc 04:00
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 142
Trả lời: 1
08 tháng 08 năm 2017 lúc 03:59
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 440
Trả lời: 1
20 tháng 06 năm 2016 lúc 04:19
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 106
Trả lời: 0
bởi
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 109
Trả lời: 0
bởi
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 109
Trả lời: 0
bởi
Viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi mật, trĩ chảy máu, trĩ tắc mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan, v.v… và các bệnh không cấp cứu thường gặp như Ung thư thực quản, ung thư dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt tâm vị, trĩ nội ngoại, bướu tá tràng, bướu ruột non, ung thư ruột già – trực tràng, v.v… - Ngoài ra, Chuyên khoa v
Lượt xem : 127
Trả lời: 0
bởi
<< < 1 > >>